Domowa opieka dzienna nad małymi dziećmi w wieku 1-3 lat.

dom przedszkolWdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnika” to kolejny projekt, na realizację którego udało się miastu Rybnik pozyskać unijne fundusze.

Projekt jest próbą znalezienia alternatywnego rozwiązania w zakresie opieki nad małymi dziećmi, wobec dużego zapotrzebowania na tego typu usługi w Rybniku. Projekt przewiduje rozbudowę struktury opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez stworzenie 6 punktów domowych opieki dziennej nad małymi dziećmi w wieku 1-3 lat. 

 
Przedsięwzięcie zakłada przeszkolenie 10 osób, które wezmą udział w skróconym (40-godzinnym) kursie opiekuna dziennego, tj. pedagogów, pielęgniarek lub położnych pozostających bez pracy, którzy wystartują w konkursie na zorganizowanie funkcjonalnego punktu świadczeń opiekuna dziennego nad dziećmi do lat 3. Przygotowany został regulamin i formularz rekrutacyjny, a po przeprowadzonych spotkaniach w PUP wstępnie chęć udziału zadeklarowało 11 osób.
W ramach projektu powstanie 6 punktów opieki nad małymi dziećmi, wyłonionych w drodze konkursu. Zostaną one wyposażone w niezbędne meble, akcesoria i zabawki, dostosowane pod względem bezpieczeństwa i higieny. Kwota zaplanowana na wyposażenie i adaptację jednego punktu  to 11,1 tys. zł (ponadto miesięczny koszt eksploatacji 500 zł x 10 m-cy).  
Wartość projektu oszacowano na ponad 440 tys zł, w tym 374 tys. zł to dofinansowanie unijne, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie: 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Projekt realizowany będzie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku

Okres realizacji projektu: styczeń-grudzień 2014 (w tym: styczeń – organizacja szkolenia, uruchomienie punktów opieki luty/marzec 2014 r.)

Author: Reaktor

Share This Post On